چارت سازمان

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

عکس

1

رئیس سازمان

عباس ملا زینلی

-

2

قائم مقام _ معاون فرهنگی و اجتماعی

مصطفی زارع زاده

200

3

مسئول امور حقوقی و امور قراردادها

مجید شمشیری

115

4

کارشناس امور قراردادها

مجتبی جعفر پور

116

 

5

مسئول امور روابط عمومی

محمد حسین ترکی

121

6

مسئول دفتر رییس سازمان

سید مصطفی حسینی مرام

101

 

7

مسئول امورتحقیق و توسعه

مهدی محسنی زاده

350

8 کارشناس تحقیق و توسعه محمد صادق دشتی 351  

9

 

مسئول اداره فرهنگی

احمد عظیمی فر

 

112

10

 

 

کارشناس فرهنگی

 

 

جواد کوراغلی

 

201

 

11

کارشناس فرهنگی

بی بی زهرا حسینی

204

 

12

کارشناس فرهنگی

حجت عابدینی

203

 

13

کارشناس فرهنگی

علی اصغر باروت کوب زاده

202

 

14

مسئول امورآموزش شهروندی

حمید زارع

455

15

کارشناس آموزش شهروندی

سهیلا شکوفه

153

 

16

کارشناس آموزش شهروندی

مجید رئیسی

152

 
17 کارشناس آموزش شهروندی محمد حسین عزیزی 150  

18

معاون ورزشی

محمد فاضل یوسفی

300

19

مسئول اداره ورزشی

مهدی خضری

303

 

20

کارشناس ورزشی

حسین رحیمی

305

 

21

مسئول امور مراکز ورزشی

علیرضا ارشادی فر

304

 

22

مسئول اداره امور مالی

حجت ابولی پناه

400

23

حسابدار

محمد رضا کریمی

405

 

24

کارپرداز

حسین محرمی

404

 

25

کمک کارپرداز

روح ا... طحان

402

 

26

کارشناس انبارو امین اموال

امیر رضا پورآدینه

406

 

27

کارشناس امور درآمد

مریم مشک آبادیان

401

 

28

مسئول امور اداری

محمد رضا ربانی

355

29

کارشناس امور اداری

حمید رضا جعفری

356

 

30

مسئول اداره اجتماعی

محمد فکر

250

31 کارشناس اجتماعی حسین حاتمی 305  
32 کارشناس اجتماعی علی اکبر دشتکی 254  
33 کاردان اجتماعی علیرضا دشتی 252  

34

مسئول واحد تبلیغات

ابراهیم سلمانی

453

35

مسئول امور عمرانی

سید محمد رضا اعلایی

450

 
36 کارشناس امور عمرانی علی دره زرشکی 451  

37

مسئول امور گردشگری

علیرضا ثواچه

113

38 کاردان گردشگری امیر زین العابدین 114  
39 کارشناس حراست حسین علی نیا 119  
40 کارشناس پیگیری های ویژه حوزه حراست مجتبی شایق 117