شورای سازمان

 

 

جمال الدین عزیزی شهرداریزد
   
دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیمای مرکزیزد
   
غلامعلی سفید رئیس شورای شهر
   
دکتر خامسی مدیر کل امور اجتماعی استانداری
   
دکتر جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی یزد
   
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری