شورای سازمان

 

 

دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیمای مرکزیزد
   
دکتر جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی یزد
   
دکتر خامسی مدیر کل امور اجتماعی استانداری
   
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری