(گزارش تصویری) برگزاری مسابقات هیجانی در پارک آزادگان

(گزارش تصویری) برگزاری مسابقات هیجانی در پارک آزادگان