چهل و پنجمين صورتجلسه

چهل و پنجمين صورتجلسه


چهل و پنجمين صورتجلسه

با توجه به دعوتنامه شماره471-1401/90 تاريخ 18/5/90 چهل و پنجمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 19/5/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-نامه شماره 471-1400/90 تاريخ 18/5/90 مدير عامل سازمان در خصوص برگزاري مراسم شبي در محضر قرآن در محل پارك كوهستان در تاريخ جمعه 21/5/90مصادف با يازدهم ماه مبارك رمضان مطرح و در خصوص هزينه برگزاري اين مراسم براساس ليست پيوست با سقف مبلغ 54،700،000 ريال به صورت ترك تشريفات و واگذاري به آقاي محمد رضا خبرگي مدير عامل شركت شكوه مرواريد موافقت گرديد.

2-نامه شركت تعاوني مصرف شهرداري يزد ثبت در دبيرخانه سازمان به شماره 1371تاريخ 16/5/90 در خصوص سبد كالاي رمضان به مبلغ 14،400،000 ريال به تعداد 12 نفر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-نامه شماره 471-1357/90 تاريخ 13/5/90 مدير عامل در خصوص افطاري ويژه همكاران مطرح و تا سقف 50 نفر موافقت گرديد.

4-نامه شماره 1712ر تاريخ 23/04/90 رياست محترم شوراي اسلامي يزددر خصوص در خواست آقاي تجمليان مبني بر برگزاري نمايشگاه هاي كتاب مطرح و مقرر گرديد به مورد اجرا گذاشته شود.

5-با توجه به موافقت با ادغام سازمان هاي رفاهي ، تفريحي و فرهنگي ، ورزشي مقرر گرديدآقاي ابوالفضل ابوئي مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي جهت تهيه اساسنامه جديد به كميته ادغام معرفي شود.

6-درخواست آقاي احسان رنجبري به شماره نامه 1013 تاريخ 6/4/90 از نيروي شركتي فاوا درخصوص مأمور خدمت به سازمان فرهنگي ورزشي  شهرداري يزدمطرح و مقرر گرديد جهت انتقال نامبرده پس از تصويب كميته تحول اداري به مورد اجرا گذاشته شود.