چهارمین بازارچه خیریه چشمان منتظر

چهارمین بازارچه خیریه چشمان منتظر


چهارمین بازارچه خیریه چشمان منتظر

چهارمین بازارچه خیریه چشمان منتظر همراه با نمایش خیابانی،غرفه های سرگرمی، خوراکی و... از تاریخ  ۲۹ الی ۳۱ مردادماه _ ساعت ۱۸ تا ۲۳ در  گذرفرهنگ وهنر برگزار میشود.