پنجاهمين جلسه

پنجاهمين جلسه


پنجاهمين جلسه

 با توجه به دعوتنامه شماره 471-2133 /90تاريخ 90/8/5 پنجاهمين جلسه هيئت مديره سازمان رأس ساعت13:30روز پنج شنبه 90/08/12 در محل دفتر مدير عامل سازمان تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-   نامه شماره 90/2056/145 /م مورخ 90/07/9 موضوع اعلام شده توسط شهردار محترم مطرح و بند 4 صورتجلسه مربوط به مصوبه ي سي و هشتم هيئت مديره ملغي الاثر اعلام گديد و مقرر شد بر اساس آئين نامه مالي سازمان (مقررات مالي شهرداري)پرداخت گردد و مراتب به حراست طي نامه ي محرمانه اعلام گردد.

2-   نامه شماره 236/م گ مورخ 90/2/7 مربوط به آقاي ميثم دهقاني تفتي مطرح و مقرر گرديد بر اساس مفاد نامه ،نسبت به انعقاد قرارداد تا پايان سال اقدام گردد.

3-   با توجه به درخواست مدير عامل ،اجازه داده شد موضوع نامه شماره 2000 مورخ 90/7/20 در خصوص مشاركت در اجراي برنامه ي (استقبال از كاروان جاده ولايت يزد )مطرح و مقرر گرديد تا سقف مبلغ پانصد و شانزده هزار تومان هزينه گردد.

4-   موضوع نامه شماره 1998 مورخ 90/7/20 در خصوص مشاركت در موضوع (پياده روي خانوادگي ناجا)مطرح و مقرر گرديد از طريق شوراي سازمان پيگيري شود.

5-   نامه شماره 2021 مورخ 90/7/24 موضوع اختصاص حواله خريد گوشت به اعضاي شوراي سازمان ،هيئت مديره و همچنين پرسنل سازمان اعم از شركتي و ساعتي از محل كمك هاي رفاهي پرداخت گردد.