پروژه اجرای نقاشی دیواری میدان صنعت

پروژه اجرای نقاشی دیواری میدان صنعت


پروژه اجرای نقاشی دیواری میدان صنعت

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی_ تفریحی شهرداری یزدبه نقل ازواحدزیباسازی سازمان پروژه اجرای نقاشی دیواری میدان صنعت به متراژ160مترمربع به مدت دوهفته به اتمام رسیدکه جهت اجرای این پروژه مبلغی بالغ برچهل میلیون ريال هزینه شده است.