همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی"

همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی"

همایش ورزش صبحگاهی "دوشنبه های ورزشی" ویژه بانوان همزمان با سراسر کشور دوشنبه 29 مهرماه، ساعت 8:00 صبح در پارک وحدت امامشهر برگزار میشود.