میز خدمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مسجد ملااسماعیل

میز خدمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مسجد ملااسماعیل