ما، کنترل خشم، زندگی

ما، کنترل خشم، زندگی


ما، کنترل خشم، زندگی

برنامه ما، کنترل خشم، زندگی  با اجرای موسیقی زنده روز دوشنبه 4 شهریور ساعت ۱۸الی 20 در پارک بزرگ حسن آباد برگزار میشود.