عباس ملازینلی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند یزد دیدار و گفتگو کرد

عباس ملازینلی با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند یزد دیدار و گفتگو کرد