سلسله نشست های دیپلماسی توسعه

سلسله نشست های دیپلماسی توسعه


سلسله نشست های دیپلماسی توسعه

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی منطقه یزد، سلسله نشست های دیپلماسی توسعه " ثبت جهانی؛ میراث گذشته، چراغ آینده " و پنل تخصصی نسبت اصالت و دگردیسی زندگی در بافت تاریخی یزد با حضور سخنران ویژه دکتر فهیمه حسین زاده ودکتر کاظم مندگاری و دکتر محسن عباسی و دکتر ابوالفضل مرشدی در روز چهارشنبه 19 تیرماه ساعت 19:00 درکتابخانه وزیری برگزار میکند.