دیدار مسئولان اداره زندانها با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

دیدار مسئولان اداره زندانها با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی