تفکیک زباله ها یک انتخاب سبز"کلیپ"

تفکیک زباله ها یک انتخاب سبز"کلیپ" 

 

آینده زمین در رفتار مناسب ما نهفته است

تفکیک زباله ها یک انتخاب سبز

دوست خوب زمين باشيم