تعویض واصلاح بنرعلماءوشهداءسطح شهر

تعویض واصلاح بنرعلماءوشهداءسطح شهر


تعویض واصلاح بنرعلماءوشهداءسطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی _تفریحی شهرداری یزدبه نقل از واحدزیباسازی بنرفرسوده تابلوهای علماءوشهداءازجمله تابلوهای آیت الله حاج شیخ غلامرضافقیه خراسانی،آیت الله سیدمحمدمدرسی،شهیدمحمودقندی،شهیدمحمدکاظم واعظ ،شهرک مشاغل فنی وغیره تعویض واصلاح گردیدو این پروژه توسط عوامل فنی کارگاه واحدزیباسازی سازمان صورت پذیرفته است