به مناسبت روز جهانی نابینایان از کارمندان نابینای شهرداری تجلیل شد

به مناسبت روز جهانی نابینایان از کارمندان نابینای شهرداری تجلیل شد


به مناسبت روز جهانی نابینایان از کارمندان نابینای شهرداری تجلیل شد