برگزاری کارگاه طراحی پوستر غدیر با عنوان "ماموریت آخر" توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

برگزاری کارگاه طراحی پوستر غدیر با عنوان "ماموریت آخر" توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


برگزاری کارگاه طراحی پوستر غدیر با عنوان "ماموریت آخر" توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد