برگزاری نخستین کارگروه تخصصی حوزه محیط زیست و خدمات شهری

برگزاری نخستین کارگروه تخصصی حوزه محیط زیست و خدمات شهری


برگزاری نخستین کارگروه تخصصی حوزه محیط زیست و خدمات شهری

برگزاری نخستین کارگروه تخصصی حوزه محیط زیست و خدمات شهری
 
?? نخستین کارگروه تخصصی حوزه محیط زیست و خدمات شهری با حضور کارشناسان شهروندی این حوزه با رویکرد هدفمند کردن آموزش فرهنگ شهروندی در حوزه محیط زیست و خدمات شهری و همچنین پیشگیری از موازی کاری در برنامه های آموزش شهروندی در محل #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد برگزار شد.