برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها در پارک کوهستان

برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها در پارک کوهستان

به مناسبت روز ملی خلیج فارس جشنواره پرواز بادبادکها  با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و هیئت ورزش های همگانی یزد  در پارک کوهستان برگزار شد.