بازدید از ورزشگاه بهمن "ساخت مدرسه فوتبال با همکاری هیئت فوتبال یزد"

بازدید از ورزشگاه بهمن "ساخت مدرسه فوتبال با همکاری هیئت فوتبال یزد"


بازدید از ورزشگاه بهمن "ساخت مدرسه فوتبال با همکاری هیئت فوتبال یزد"