بارم را به منزل رساندم

بارم را به منزل رساندم


بارم را به منزل رساندم

یک روز مرحوم حاج آقا شیخ جعفر شوشتری بر بالای منبر گفت : به مسجد که می آمدم ، بین راه ، خری را دیدم که زیر بار ناتوان شده بود . من بر حالش گریستم . آن خر به خانه ای رسید و بارش را برداشتند.

حیوان چو مرا دید که نگاهش می کنم ، با زبان حال گفت : ای شیخ ! برو فکری به حال خود کن ! من با هر رنجی که بود ، بارم را به منزل رساندم ؛

 ولی تو چه خاکی بر سرت خواهی ریخت ؟

خدایا مارا به حق حضرت علی اصغر علیه السلام عاقبت به خیر کن .