آگهی مناقصه عمومی درخصوص واگذاری حجمی امورمحوله

آگهی مناقصه عمومی درخصوص واگذاری حجمی امورمحوله