اولین نشست دبیرخانه انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

اولین نشست دبیرخانه انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد


اولین نشست دبیرخانه انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

اولین نشست دبیرخانه انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

اولین نشست دبیرخانه انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور عباس ملازینلی رئیس، محمدفاضل یوسفی معاون و کارشناسان معاونت ورزشی و همچنین روسای انجمن های ورزش شهروندی این سازمان برگزار شد.
در این نشست حاضرین ضمن بیان انتقادات، پیشنهادات و انتظارات خود ازعمکلرد شهرداری یزد در حوزه ورزش شهروندی، به ارزیابی و بررسی اساسنامه پیشنهادی ارائه شده انجمن های ورزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری پرداختند.
شایان ذکر است از اهداف این انجمن ها می توان به ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در امر ورزش، ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعداد های ورزشی در محلات، استفاده از دانش، تجارب و توانمندی های موسسات مردم نهاد فعال ورزشی و همچنین ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی، ساخت و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته های مختلف و شبکه سازی در سطح محلات اشاره کرد.