اعلام اسامی برندگان مسابقات ایام غدیرکه به قید قرعه انتخاب شده اند.

اعلام اسامی برندگان مسابقات ایام غدیرکه به قید قرعه انتخاب شده اند.


اعلام اسامی برندگان مسابقات ایام غدیرکه به قید قرعه انتخاب شده اند.

اسامی برندگان مسابقه در حریم غدیر

 

شماره قرعه کشی

شماره تلفن

نام و نام خانوادگی

جایزه

123

0937***9901

 

سفر مشهد مقدس

028

0913***7396

لعیا               سبحانی

سفر مشهد مقدس

114

0933***3334

ابوالحسن        عسکری

سفر مشهد مقدس

022

0913***7073

بتول              نصیری

متعاقبا"اعلام میشود

072

0913***6486

عباس           میرزایی

متعاقبا"اعلام میشود

129

0937***4975

 

متعاقبا"اعلام میشود

092

0913***6170

صدیقه            غفوری

متعاقبا"اعلام میشود

009

0913***0598

نرگس          محمدی

متعاقبا"اعلام میشود

057

0913***2411

لیلا             کشاورز

متعاقبا"اعلام میشود

134

0939***9405

 

متعاقبا"اعلام میشود


 

 

 

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی غدیر

 

 

شماره قرعه کشی

نام و نام خانوادگی

جایزه

222

علی محمد    محمد پور عارفی

سفر مشهد مقدس

133

محمد         علی دوست اقدم

سفر مشهد مقدس

067

مهدی         جلالی هنومرور

سفر مشهد مقدس

359

حسنا              یکتا مردی

سفر مشهد مقدس

172

فهیمه                 رزاقی

سفر مشهد مقدس

298

جواد             طهماسبی نوا

متعاقبا اعلام میشود

005

خورشید                خمر

متعاقبا اعلام میشود

373

حمید                   عربی

متعاقبا اعلام میشود

246

الهام                   رنجبر

متعاقبا اعلام میشود

130

غلامرضا     علی دوست مقدم

متعاقبا اعلام میشود

 

 

 

 

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تبسم غدیر                                                           
 

 

شماره قرعه کشی

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

ارسالی از:

0238

محمد حسین تفتیان

09130003404

یزد

0157

صدیقه اژدری

09130004667

یزد

0795

معصومه نصر الهی

09110009715

تهران

1160

حمید عربی

09100001694

ساوه

0843

سعیده دهقان

09130005269

مهریز

1102

محمد هادی حجی

09380002235

قم

0519

ابوذر خسته

09170000862

فارس

0087

جمال زارع

09130006148

یزد

0941

معصومه هادیان خواه

09170009847

فارس

1154

پور رحیمی

09010008696

کرمانشاه