(گزارش تصویری) نمایش خیابانی "جعبه شادی و کلید گم شده" در پارک آزادگان

(گزارش تصویری) نمایش خیابانی "جعبه شادی و کلید گم شده" در پارک آزادگان