(گزارش تصویری) جشن عروسکی و قصه گویی در باغ دولت آباد

(گزارش تصویری) جشن عروسکی و قصه گویی در باغ دولت آباد