(گزارش تصویری) تئاتر خیابانی "ایساتیس" در میدان امیرچقماق

(گزارش تصویری) تئاتر خیابانی "ایساتیس" در میدان امیرچقماق