(گزارش تصویری) تئاتر خیابانی "ایساتیس" در میدان امیرچقماق