(فیلم) استقبال مهمانان نوروزی از برنامه های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی