یزد یادگاری ماندگار "خانه گلشن یزد"

یزد یادگاری ماندگار "خانه گلشن یزد"


یزد یادگاری ماندگار "خانه گلشن یزد"

خانه گلشن یزد از مرحوم على گلشن بوده است که  در حال حاضر این خانه تاریخی به هتل لاله یزد تغییر نام و کاربری داده است.

مشخصات خانه گلشن و عوامل تشکیل دهنده ان عبارتند از :

 خانه گلشن دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی می باشد هر کدام ورودی مجزا دارند که در سمت شرق واقع شده اند.

در جبهه شمالی ، ایوان و دو راهروی ارتباطی در اطراف ( ایوان ) و اتاقی دو دری در غرب ایران می باشد . اتاق باد گیر در شمالی ترین قسمت ایوان واقع شده که این بادگیر از طریق یک پنجره چوبی که در کف اتاق بادگیر است با زیرزمین در ارتباط می باشد.

در جبهه جنوبی ایوان و بادگیر در وسط و دو راهرو در مجاور ایوان قرار دارد . گفتنی است تأمین آب خانه گلشن یزد از قنات ده آباد بوده که راه دسترسی به آب از گوشه شرقی ایوان جنوبی میسر می باشد.

در ضلع غربی ، مطبخ ، دو اتاق دو دری ، یک راهرویی که ارتباط خانه با مغازه ( گوشه جنوب غربی ) می باشد قرار دارد . خانه بیرونی به صورت سه طرف ساخت ( شمالی و جنوبی و شرقی ) است ، در داخل حیاط حوض مستطیل شکل با گوشه های پخ در وسط ، شاه نشین در ضلع شمالی حیاط ، زیر زمین در زیر شاه نشین جلوه خاصی به این مجموعه داده است.

در سمت شرق حیاط یک اتاق سه دری در وسط و ورودی خانه در جنوب این اتاق و همچنين اتاقی در شمال این جبهه حائز اهمیت می باشد .

.