یازدهمین شبهای فرهنگی "شب دبیرستان کیخسروی"

یازدهمین شبهای فرهنگی "شب دبیرستان کیخسروی"


یازدهمین شبهای فرهنگی "شب دبیرستان کیخسروی"

یازدهمین شبهای فرهنگی "شب دبیرستان کیخسروی"  با سخنرانی دکتر عباسعلی دانافر، مهندس سپنتا نیکنام، مهندس میترا رئیسی، مهندس حسن دهقان شیری و دکتر مهدی برهان پور در روز یکشنبه 18 آذرماه  ساعت 18 در دبیرستان کیخسروی واقه در خیابان چمران برگزار میشود.