گزارش تصویری کوهگشت دره گاهان در روز نهم اسفندماه

گزارش تصویری کوهگشت دره گاهان در روز نهم اسفندماه


گزارش تصویری کوهگشت دره گاهان در روز نهم اسفندماه

جمعي از جوانان مناطق آزادشهر و صفائيه روز جمعه گذشته با دو دستگاه اتوبوس عازم دره گاهان تفت شدند.