گزارش تصویری کوهگشت دره گاهان در روز نهم اسفندماه

گزارش تصویری کوهگشت دره گاهان در روز نهم اسفندماه

جمعي از جوانان مناطق آزادشهر و صفائيه روز جمعه گذشته با دو دستگاه اتوبوس عازم دره گاهان تفت شدند.