گزارش تصویری کاروان شادی غدیر

گزارش تصویری کاروان شادی غدیر

کاروان شادی غدیر

۵گروه در ۵مسیر مختلف شهر