گزارش تصویری پرفرمنس آرت «سیلورمن و گلدمن» در پارک غدیر

گزارش تصویری پرفرمنس آرت «سیلورمن و گلدمن» در پارک غدیر