گزارش تصویری نمایش خیابانی شهر خورشید در زندان اسکندر یزد