گزارش تصویری حضور مسئولین استانی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد