گزارش تصویری حضورخدام حرم حضرت معصومه(س)دربیمارستان افشارو شهیدصدوقی(ره)قسمت سوم

گزارش تصویری حضورخدام حرم حضرت معصومه(س)دربیمارستان افشارو شهیدصدوقی(ره)قسمت سوم


گزارش تصویری حضورخدام حرم حضرت معصومه(س)دربیمارستان افشارو شهیدصدوقی(ره)قسمت سوم