گزارش تصویری جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر


گزارش تصویری جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر