گزارش تصویری جلسه هفتگی هیئت اندیشه ورزان استان در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

گزارش تصویری جلسه هفتگی هیئت اندیشه ورزان استان در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد