گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر "بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"

گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر "بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"


گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر "بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"