گزارش تصویری تئاتر کودک سطل شادی

گزارش تصویری تئاتر کودک سطل شادی

این تئاتر در مهد شلمان در بلوار ۱۷شهریور برگزار شد.