گزارش تصویری تزیین و فضاسازی آسایشگاه جانبازان بمناسبت دهه امامت و ولایت توسط کارمندان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

گزارش تصویری تزیین و فضاسازی آسایشگاه جانبازان بمناسبت دهه امامت و ولایت توسط کارمندان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی


گزارش تصویری تزیین و فضاسازی آسایشگاه جانبازان بمناسبت دهه امامت و ولایت توسط کارمندان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی