گزارش تصویری بازدید از احداث مجموعه های ورزشی درون پارکی مناطق ۳ و ۴ شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید از احداث مجموعه های ورزشی درون پارکی مناطق ۳ و ۴ شهرداری یزد


گزارش تصویری بازدید از احداث مجموعه های ورزشی درون پارکی مناطق ۳ و ۴ شهرداری یزد