گزارش تصویری اهداء شال سبز به سادات شهرداری یزد

گزارش تصویری اهداء شال سبز به سادات شهرداری یزد


گزارش تصویری اهداء شال سبز به سادات شهرداری یزد