گزارش تصویری از همایش یاوران نماز ویژه رانندگان تاکسی