گزارش تصویری از بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و بررسی زیرساخت ها و توانمندی های آموزشی برای همکاری های دوجانبه

گزارش تصویری از بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و بررسی زیرساخت ها و توانمندی های آموزشی برای همکاری های دوجانبه


گزارش تصویری از بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد و بررسی زیرساخت ها و توانمندی های آموزشی برای همکاری های دوجانبه