گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک کوهستان

گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک کوهستان


گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک کوهستان

گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه، 27 تیرماه  در پارک کوهستان