گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک آزادگان

گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک آزادگان


گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه در پارک آزادگان

گزارش تصویری اجرای عمومی اولین جشنواره استند آپ کمدی و طنز کوتاه خش دلانه، ۲8 تیرماه  در پارک آزادگان