گزارش تصویری اجتماع عظیم هیئات مذهبی و مردم یزد در حسینیه امیرچقماق

گزارش تصویری اجتماع عظیم هیئات مذهبی و مردم یزد در حسینیه امیرچقماق


گزارش تصویری اجتماع عظیم هیئات مذهبی و مردم یزد در حسینیه امیرچقماق