گزارش تصویری‌ازجشن فرشته‌های‌زمینی‌ویژه‌پرستاران‌جانبازان و معلولین

گزارش تصویری‌ازجشن فرشته‌های‌زمینی‌ویژه‌پرستاران‌جانبازان و معلولین