کلیپ زباله، زخمی که بی صدا تنِ زمین را فرسوده میکند

کلیپ زباله، زخمی که بی صدا تنِ زمین را فرسوده میکند

 با تفکیک زباله و بازیافت آنها به بهداشت محیط کمک کنیم.

 با محیط زیست مهربان تر باشیم.